Y Corff Llywodraethol

Gair gan y Cadeirydd

Y mae’n bleser gennyf fel Cadeirydd presennol y llywodraethwyr eich croesawu’n gynnes i gymdeithas hapus a gofalgar yr Ysgol.

Fel Corff Llywodraethol, ymfalchiwn yn llwyddiannau’r ysgol ac mae gennym gyfrifoldeb cyffredinol am gyrhaeddiadau addysgiadol, safonau ac ymddygiad.

Mae pob plentyn yn meddu ar y potensial i ddysgu a llwyddo yn ei addysg.

Darperir cwricwlwm sy’n addas i bob unigolyn gan roi cyfle cyfartal i bawb.

Rydym yn ymroddgar i ddiogelu a hyrwyddo iechyd a lles emosiynol y plant ac felly mae cynnwys y rhieni’n llawn ym mywyd yr ysgol yn bwysig iawn gennym.

Croesawir yn arbennig pob rhiant i fod yn rhan o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Drwy sefydlu gwefan, y gobaith yw creu sianel gyfathrebu ychwanegol lle gall rhieni a chyfeillion deimlo eu bod yn cael darlun cyflawn o’r hyn y mae’r plant a’r staff yn ei wneud bob dydd.

Mae drws y Pennaeth bob amser ar agor i rieni, ac mae’n awyddus i glywed beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud.

Lles y plant ac addysg gynhwysol ac estynnol sydd wrth wraidd y cyfan a wneir yn Ysgol y Gelli.

Cyng. Eleri Lovgreen
Cadeirydd

Newyddion y Llywodraethwyr


Adroddiad y Cadeirydd – Tymor y Gwanwyn 2015

Adroddiad ar Dymor y Gwanwyn Bu tymor y gwanwyn yn gyfnod prysur iawn yn Ysgol y Gelli. Yn dilyn gosod yr ysgol yn y band oren, fel ysgolion cynradd eraill y dre, bu Ymgynghorydd Her yr Awdurdod Addysg, Sylvie Gartau, yn tywys y pennaeth a’r staff drwy’r prosesau oedd angen eu sefydlu er mwyn creu systemau gwerthuso ac asesu mwy trylwyr. Yn dilyn gwaith sylweddol gan bawb, cafwyd ymweliad llwyddiannus gan yr Awdurdod, a chymeradwywyd pob ymdrech. Manteisiodd nifer o’r athrawon a’r cymorthyddion ar gyfleoedd i ddilyn cyrsiau hyfforddi a chydweithio gyda staff o ysgolion eraill er mwyn cymharu dulliau gweithredu a rhannu arferion gorau. Teimlwyd bod hyn wedi bod yn werthfawr o ran cymedroli, cysoni safonau a darganfod beth yw natur y profiadau a gynigir mewn ysgolion eraill. Bu gosod a monitro targedau yn ganolbwynt llawer o waith hefyd, a bydd hyn yn parhau i gael ei ddatblygu yn y tymhorau i ddod. Mae’r ysgol wedi bod yn parhau â’i chysylltiad â’r rhaglen Byd Gwyrdd, ac Ysgol Iach, a threfnwyd ymweliadau â Chaerdydd a Phentre Peryglon i gefnogi gwaith y dosbarth. Bu nifer o ddisgyblion yn llwyddiannus yn amrywiol weithgareddau’r Urdd, a hoffai’r Corff Llywodraethu longyfarch pawb a fu’n cystadlu, pa mor llwyddiannus bynnag y buont! Trefnodd Cyngor yr Ysgol ddiwrnod ‘Trwyn Coch’ a chasglu oddeutu £239 a chafwyd Clwb Pêl-droed yng ngofal Nathan Craig, Clwb pêl-rwyd yng ngofal Tina Jones, a Chlwb celf yng ngofal Sharon Ray, gyda chymorth athrawon eraill. Cynhaliwyd y cyswllt arferol rhwng Ysgol Syr Hugh a’r Gelli, er mwyn trafod trosglwyddo, posibiliadau cydweithio, e.e. cymedroli pynciau craidd, athrawon yn ymweld ayb. Cynhaliwyd noson...

Parcio

Y sefyllfa bresennol Unwaith yn rhagor, mae yna sylwadau wedi dod i law ynglŷn â’r parcio y tu allan i’r ysgol. Rydym yn llwyr gydymdeimlo â chi ac yn rhannu eich rhwystredigaeth ynglŷn â’r sefyllfa ar gychwyn ac ar derfyn dydd. Adeg adeiladu’r maes parcio newydd, roedd hi’n gwbl amlwg nad oedd digon o le ynddo, ac ers y cyfnod cyntaf un, mae yna drafodaethau di-dor wedi bod rhyngom ni fel Ysgol (Pennaeth a Chadeirydd y Llywodraethwyr), Ysgol Pendalar a Swyddogion Iechyd a Diogelwch Cyngor Gwynedd i geisio datrysiad. Gan nad oes arian ar gael i ehangu’r maes parcio, yn enwedig yn y dyddiau sydd ohoni lle mae’r Cyngor yn cwtogi ym mhob maes, mae angen i ni ystyried opsiynau eraill. Ar ddiwedd y dydd, mae’r ateb yn nwylo’r rhai sy’n dod i nôl plant o’r ysgol. Diogelwch y plant hynny yw’r unig beth sy’n bwysig. Yn wyneb hynny, hoffem gynnig yr argymhellion isod, yn y gobaith y gall pawb ystyried ei sefyllfa bersonol, i weld a allwn, gyda’n gilydd, wella rhywfaint ar y broblem: Argymhellion Atgoffa Ysgol Pendalar o’r cytundeb llafar nad yw staff ac ymwelwyr i barcio yn y maes parcio cyn 9.00 ac ar ôl 3.00 – mae hyn wedi’i wneud eisoes. Efallai y dylid ffurfioli’r cytundeb hwnnw ar bapur. Byddwn yn monitro’r sefyllfa. Neilltuo’r maes parcio ar gyfer hebryngwyr plant dosbarthiadau meithrin a derbyn a Bl 1, 2 a 3 (argymhelliad rhiant) oherwydd eu bod yn tueddu i nôl eu plant at ddrws yr ysgol. Gall rhieni sydd efo plant hŷn ee Bl 4, 5 a 6 ollwng eu plant ym Maes parcio’r Ganolfan, eu...

Llywodraethwyr

Cadeirydd y Llywodraethwyr Cyng. Eleri Lovgreen

Is-Gadeirydd Mr Glyn Tomos

Clerc y Llywodraethwyr Mrs Sharon Ellis Owen

Rhieni Llywodraethwyr

  • Mr Glyn Tomos
  • Mrs Ffion Johnstone
  • Mrs Ann Parry-Jones
  • Ms Ceri Jones

Cynrychioli yr Awdurdod

  • Mrs Linda Wyn
  • Mrs Janet Roberts
  • Cyng. Ioan Thomas

Cynrychioli Cyngor Tref Cyng. Wil Lloyd Davies

Cyfetholedig

  • Swydd wag
  • Mr Henry Williams
  • Cyng. Eleri Lovgreen

Pennaeth Mr Gwyn Howells

Cynrychioli Athrawon Mrs Buddug Roberts

Staff Ategol Mrs Nia Morris Jones