Gwybodaeth i Rieni

Gwybodaeth angenrheidiol am yr Ysgol i rieni a gwarchodwyr

Y Cwricwlwm

Pwrpas cyfundrefn addysg yw creu sefyllfaoedd a chyflenwi adnoddau fydd yn galluogi pob plentyn i dyfu yn bersonoliaeth lawn, i ddatblygu ac ymarfer ei holl ddoniau, fydd yn darparu ar ei gyfer yn oedran, gallu a diddordeb, ac yn ei gymhwyso i fod yn aelod cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog, yn aelod fydd yn gallu cyfrannu iddi a derbyn oddi wrthi, a byw mewn heddwch a brawdgarwch gyda’i gyd-ddyn.

Darllenwch fwy ar dudalen Y Cwricwlwm.

Gwaith Cartref

Gosodir ychydig o waith cartref ffurfiol i’r plant yn y dosbarthiadau hþn. Byddant yn gweithio ar themâu neu brosiectau unigol a phan ddigwydd hynny gobeithir y bydd y cartref yn cydweithredu i hybu gwaith y plant.

Ambell i dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni a pherthnasau a chymdogion, neu’n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant. Gobeithir am gydweithrediad rhieni yn hyn o beth.

O dro i dro fe all athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o’r gwaith. Bryd hynny gobeithir cael cydweithrediad llwyr y cartref ac anogaeth i’r plentyn i wneud y gwaith.

Crefydd

Nid yw’r ysgol hon yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol.

Y mae’r addysg grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur cydnabyddedig yr Awdurdod. Gellir archwilio copi o’r maes llafur hwn yn yr ysgol.

Fe ellir gwneud trefniadau ar gyfer plant nad yw eu rhieni am iddynt fynychu’r gwasanaethau crefyddol neu astudiaethau cyffelyb.

Addysg Rhyw

 Yn unol a gofynion Deddf Addysg 1986, disgwylir i Gyrff Llywodraethol ysgolion ystyried os dylai addysg rhyw fod yn rhan o’r cwricwlwm seciwlar. Os ydynt o’r farn y dylai addysg rhyw fod yn rhan o’r cwricwlwm, mae gofyn iddynt lunio ac adolygu datganiad ysgrifenedig o’u polisi o safbwynt cynnwys a threfniadaeth.

Penderfynodd y Corff Llywodraethol y dylai addysg rhyw fod yn rhan o’r cwricwlwm. Ymdrinnir â’r pwnc mewn modd eang gan ystyried materion megis hylendid, cyfeillgarwch a theimladau, tyfiant, enwi rhannau o’r corff.

Ym mlwyddyn 5 a 6 ymdrinnir â newidiadau adolesent ac atgenhedliad dynol. Pan ddysgir yr agweddau yma llythyrir â’r rhieni fel bod ganddynt yr hawl i eithrio’u plant o’r gwersi pe dymunent. Estynnir croeso hefyd i rieni drafod a gweld y deunyddiau addysgol a ddefnyddir i gyflwyno’r agwedd yma.

Gofal Bugeiliol

Rhoddir pob plentyn yng ngofal athrawes dosbarth, ond ceisia’r staff cyfan ymorol am les yr holl ddisgyblion. Mae’r ysgol hon yn annog plant i fod yn hunan-ddisgybledig, yn gyfrifol ac i barchu eraill. Gwyddom y cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.

Disgyblaeth

I greu a chynnal o fewn y gymuned ysgol awyrgylch o gyd-fyw a chyd-weithio hapus a fydd yn rhoi bodolaeth i ddysgu effeithiol. Credwn fod trefn a pharch at eraill yn hanfodol mewn creu awyrgylch o’r fath.

Amcanion

  • I feithrin hunan-ddisgyblaeth yn y disgyblion.
  • I feithrin parch at eiddo eraill.
  • I feithrin mewn disgyblion barch tuag at amgylchfyd yr ysgol.
  • I feithrin ymwybyddiaeth a’r angen am reolau yng nghymuned yr ysgol.

Disgyblir y plant yn unol â pholisi’r Awdurdod Addysg.

Cynllun GEY/GAD, Chwefror 2014 – 2015