Gair o Groeso

Croeso i wefan Ysgol y Gelli

DSCF4065

Lleolir Ysgol y Gelli ar Ffordd Bethel yng ngogledd orllewin y dref. Gyda’r holl wyrddni sydd o’i chwmpas, a chaeau’r fferm gyfagos, ceir ymdeimlad o fod yn y wlad hefyd. Mae’n safle delfrydol gydag Ysgol Pendalar a’r Cylch Meithrin drws nesaf, ac o fewn cerddediad byr mae’r Canolfannau Hamdden a Tenis a’r Ysgol Uwchradd – Ysgol Syr Hugh Owen. Gwneir defnydd helaeth o’r canolfannau ac mae gan yr ysgol berthynas dda iawn gyda’r dair ysgol.

Mae’r dalgylch yn ymestyn ar hyd Ffordd Bethel i lawr at y castell ac yna ar hyd yr arfordir i Blas Menai.

Ymfalchïwn yng Nghymreigrwydd yr ysgol a Chymreictod y dref. Ceisiwn wreiddio’r disgyblion yn y gymuned a magu ymdeimlad o berthyn drwy iddynt ddysgu am ei hanes a’i daearyddiaeth, profi’r diwylliant a dod i adnabod ei phobl. Rhoddwn fri ar fynd â’r disgyblion allan i’r gymuned a dod â’r gymuned i mewn i’r ysgol lle bo’n bosib. Gwahoddir aelodau o’r gymuned i ddod i siarad hefo’r disgyblion am eu gwaith a’u diddordebau. Drwy gydweithio gydag Adran yr Urdd caiff y disgyblion gyfle i gystadlu yn yr eisteddfod pob blwyddyn.

Rhoddwn fri hefyd ar chwaraeon a cheir cystadlu cyson mewn cystadlaethau pêl droed, pêl rwyd, rygbi, gala nofio ayyb.

Ein nod yn yr ysgol yw creu hafan hapus a diogel i ddisgyblion ddatblygu i’w llawn botensial yn addysgiadol, emosiynol a chymdeithasol. Anelir at hyn drwy ymroddiad gweithlu cydwybodol, cydweithrediad Corff Llywodraethol cynhaliol a chefnogaeth rhieni.

Gwyn Howells
Pennaeth

Staff

Pennaeth
Mr Gwyn Howells

Dirprwy Bennaeth & Athrawes Blwyddyn 6
Mrs Buddug Roberts

Athro Blwyddyn 5
Mr Ian Davies

Athrawes Blwyddyn 4
Mrs Sharon Ray

Athrawon Blwyddyn 3
Mrs Megan Roberts & Mr Iwan Williams

Athrawes Blwyddyn 2
Miss Eirian Edwards

Athrawes Blwyddyn 1
Mrs Eleri Hallam

Athrawon Dosbarth Derbyn
Mrs Angharad Rhys & Miss Llio Jones

Athrawes Meithrin
Mrs Meleri Griffiths

Athrawes Addysg Arbennig
Ms Menna Jones

Cymorthyddion
Miss Amanda Jones
Mrs Sandra Cavanagh
Mrs Gillian Owen
Mrs Nia Morris Jones
Miss Ceryl Hughes
Miss Ffion Williams
Miss Rhianwen Owen
Mrs Iona Williams
Miss Gwenan Evans
Mrs Nia Evans
Miss Carly Jones

Ysgrifenyddes
Mrs Sharon Ellis Owen

Arlwyo
Mrs Marlene Jones – Cogyddes
Mrs Jennifer Jones
Mrs Lynnette Bee
Mrs Llio Jones

Clwb Brecwast
Mrs Carys Davies-Jones
Mrs Gillian Owen
Miss Ceryl Hughes
Mrs Nia Evans

Arian Cinio
Mrs Carys Davies-Jones

Gofalwr
Mr Ken Hughes